Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?

Updated: 12 maja 2022

Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?

Podatki kojarzą się zazwyczaj negatywnie – nic dziwnego, to dodatkowe koszty, które pomniejszają dochód i komplikują rachunkowość. W tym artykule pokażemy Ci jednak, że z odpowiednią wiedzą, podatki możesz przemienić w Twojego sprzymierzeńca i źródło przewagi konkurencyjnej. Pokażemy Ci pięć sposobów na płacenie mniejszych podatków, opowiemy o nadchodzących zmianach w Nowym Ładzie i wytłumaczymy czym jest estoński CIT, który zwolni cię z obowiązku płacenia podatku dochodowego.

Pięć sposobów na mniejsze podatki

 1. Ulga za złe długi
  Pierwszym sposobem jest ulga za złe długi, która pozwoli Ci zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość należnych wierzytelności. Możesz to zrobić, jeśli od ustalonego terminu zapłaty upłynęło 90 dni.

  Jeżeli wartość przysługującego zmniejszenia podstawy opodatkowania jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy opodatkowania o niedoliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych. Zmniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

  Kiedy wierzyciel dokonuje zmniejszenia? Zmniejszenia dokonuje się w pliku JPK VAT lub w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub umowie, pod warunkiem, że do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. Termin na skorzystanie z ulgi na złe długi to obecnie 3 lata w podatku VAT i 2 lata w podatkach dochodowych. Dzięki ostatnim zmianom nie ma już wymogu, żeby dłużnik był czynnym podatnikiem VAT i nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji - wystarczy orzeczenie sądu, wpisanie wierzytelności do rejestru długów i ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika.

  Więcej o uldze na złe długi przeczytasz w tym artykule.

  (Podstawa prawna: art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, art. 18f ust. 1 i 2 ustawy o CIT (ART. 26I UST. 1 i 2 ustawy o PIT) oraz odpowiednio art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
 2. VAT kwartalny
  Aby zarejestrować się na kwartalne rozliczanie VAT, firma musi być zarejestrowanym płatnikiem VAT od przynajmniej 12 miesięcy a jej obrót w ciągu roku podatkowego nie może przekraczać 1 200 000 euro. VAT-7K to rozliczanie się z podatku VAT co kwartał, zamiast co miesiąc. Oznacza to, że za faktury wystawione w styczniu, lutym i marcu rozliczasz się dopiero w kwietniu. Na fakturze wystawionej w styczniu zyskujesz więc dwa miesiące, na fakturze z lutego jeden miesiąc, a za faktury z marca rozliczasz się tak samo. Dzięki temu zyskasz średnio dodatkowy miesiąc na zapłatę VATu. Takie działanie poprawi płynność finansową Twojej firmy, bo pieniądze dłużej zostają na koncie i zamiast trzech przelewów robisz jeden, więc oszczędzasz na czasie.
 3. Kasowa metoda vs metoda memoriałowa rozliczania podatku VAT
  W tradycyjnej metodzie memoriałowej VAT płaci się na podstawie daty wystawienia faktury, a w metodzie kasowej, VAT opodatkowuje i odlicza się zgodnie z datą zapłaty. Dzięki temu nie musisz płacić VATu za coś, na czym jeszcze nie zarobiłeś; wykazujesz sprzedaż tylko od tych faktur, za które kontrahenci Ci zapłacili. Metodę kasową mogą stosować firmy, które posiadają status małego podatnika, czyli te, które nie przekraczają rocznego limitu sprzedaży w kwocie 2 mln euro (aktualnie 9 188 000 zł).
 4. Zaliczka uproszczona w podatkach dochodowych PIT/CIT.
  Aby ułatwić płacenie podatków dochodowych PIT/CIT, przedsiębiorca może wybrać metodę zaliczki uproszczonej. Art. 44 ust 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że miesięczna zaliczka na podatek wynosi wtedy 1/12 podatku należnego za dochód wykazany, w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy. Na przykład, podatnik rozliczający zaliczki w sposób uproszczony w 2022 r., będzie wyliczał je na podstawie dochodu przedstawionego w zeznaniu składanym w 2021 r., czyli na podstawie dochodów z 2020 r. Zakładając, że firma się rozwija i przez ostatnie dwa lata zwiększyła swoje dochody, zapłacisz w ten sposób mniejsze podatki i prościej je obliczysz. Oznacza to jednak, że sposób ten mogą użyć tylko przedsiębiorcy, którzy osiągają dochód od przynajmniej dwóch lat.
 5. 40 euro w ramach rekompensaty za koszty windykacji

Według ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która obowiązuje od 28 kwietnia 2013 r., za nieterminowe płatności wierzycielowi należą się od dłużnika codzienne odsetki 40 euro za koszty odzyskania należności. Aby przeliczyć odsetki na złotówki, stosuje się średni kursu euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Odsetki naliczają się od dnia, w którym minął termin zapłaty i mają pokryć koszty czynności windykacyjnych.

Wysokość rekompensaty jest uzależniona od wartości dochodzonej kwoty:

 • 40 euro należy się, gdy wartość długu nie przekracza 5000 zł.
 • 70 euro rekompensaty dotyczy roszczeń powyżej 5000zł, ale niższych niż 50 000 zł.
 • 100 euro zaś będzie musiał zapłacić dłużnik, który opóźnia się z zapłatą co najmniej 50 000 zł.

Jeśli koszty odzyskania należności są wyższe niż przewidziane ustawowo odsetki, przedsiębiorca może dochodzić wyższej kwoty, pod warunkiem, że udowodni jej wysokość

Zmiany w Nowym Ładzie

W piątek 22 kwietnia Rada Ministrów zatwierdziła projekt zmian w Nowym Ładzie i ogłosiła, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. Co się zmieni i co to dla Ciebie oznacza?

 • Zlikwidowana została problematyczna ulga dla klasy średniej, która dotyczyła miesięcznych dochodów od 5 700 do 12 800 zł,
 • Zmiana stawki podatku w pierwszym progu podatkowym z 17 do 12%,
 • Możliwość odliczenia części składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie. W przypadku podatku liniowego jest to maksymalne odliczenie na poziomie 8 700 zł, a na ryczałcie – połowa składki.
 • Możliwość rozliczania kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł rocznie) przy zaliczkach od umów zlecenia od stycznia 2023 r.,
 • Możliwość ponownego wyboru rozliczania na skali podatkowej przez przedsiębiorców, którzy do 20.02.2022 wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego,
 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczania podatku PIT (NP. pit-37, 36, 36l, 28),
 • Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika (nowy jednolity wzór PIT-2),
 • Ulga na zabytki wyłącznie na remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Estoński CIT

Naszą ostatnią podatkową poradą jest CIT estoński. Co to dokładnie? Podatnik korzystający z rozliczeń w oparciu o zasady tzw. CIT estońskiego (ryczałtu od spółek) nie płaci zaliczek na podatek dochodowy. Podatek występuje dopiero wtedy, gdy dojdzie do wypłaty zysku (dywidendy). Dopóki środki wypracowywane przez spółkę są reinwestowane na bieżącą działalność, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku.

Estoński CIT to przede wszystkim uproszczenie rozliczeń podatkowych, gdyż firma nie prowadzi wtedy ewidencji podatkowej dla celów podatku dochodowego. Jest to też niższy podatek – w klasycznym rozliczeniu podatku dochodowego podatek jest płacony w dwóch różnych momentach – na bieżąco i przy wypłacie dywidendy. W estońskim CIT zarówno spółka, jak i wspólnik płacą podatek w tym samym momencie – przy wypłacie lub otrzymaniu dywidendy. W przypadku małych podatników podatek w estońskim CIT wynosi łącznie 20%, a w przypadku większych podatników łączne opodatkowanie – na poziomie spółki i wspólnika – wynosi tylko 25%. W klasycznym systemie natomiast łączna efektywna stawka podatkowa to odpowiednio ponad 26,3% i 34,4%.

Czy ten sposób ma jakieś wady? Podatnik korzystający z estońskiego CIT traci prawo do korzystania z ulg podatkowych: B+4 czy IP Box. Nie ma też możliwości odliczania darowizn, a rozliczanie straty jest ograniczone do strat z okresów sprzed wejścia w system ryczałtowy. Dodatkowo, estońskim CIT opodatkowane są nie tylko wypłaty zysku w formie klasycznej dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały udziałowców, ale również szereg innych dochodów, w tym ukryte zyski.

Kto może skorzystać z CITu estońskiego? Są to firmy prowadzące działalność w formie:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej,
 • prostej spółki akcyjnej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,

Dodatkowo, udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele. Firma nie może też posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki. Na dodatek, CIT estoński nie dotyczy przedsiębiorstw finansowych oraz instytucji pożyczkowych.

CIT estoński jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą się szybko rozwijać i reinwestują w to całe swoje dochody. To świetny sposób na zmniejszenie płaconych podatków, a co za tym idzie, polepszenie płynności finansowej i zwiększenie zasobów gotówki.

Czy podatki mogą być Twoim sprzymierzeńcem?

Uważamy, że tak. Powyższa wiedza pozwoli Ci zmniejszyć płacone przez Ciebie podatki i ułatwi cały proces ewidencji i rozliczeń. Dzięki optymalizacji podatkowej zatrzymasz większą część swoich dochodów i oszczędzisz na czasie, który wcześniej spędzałeś na rozliczeniach.

Jeśli interesują Cię tematy podatkowe, polecamy nagranie jednego z naszych webinarów, przeprowadzonego z Konsorcjum Księgowym ZEBRA.