SPRAWDŹ FAKTORING Z GWARANCJĄ BGK

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu

water bottles

Podstawowe warunki gwarancji

Portfelowa linia gwarancyjna faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Kryzysowych to już drugi program gwarancyjny dla firm faktoringowych w celu przeciwdziałania skutkom kryzysu, tym razem na skutek wojny w Ukrainie. Oferta pomocowa została przygotowana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy".

 • Kwota gwarancji: do 80% wartości limitu faktoringowego
 • Okres gwarancji: do 24 miesięcy
 • Prowizja za udzielenie gwarancji: od 0,25% do 1,00% kwoty limitu
 • Zabezpieczenie gwarancji: weksel własny in blanco na rzecz BGK
 • Termin udzielania gwarancji: do 31 grudnia 2022 r.

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub


magazyn

Jakie wierzytelności można objąć gwarancją?

Bibby Financial Services w formie limitu faktoringowego objętego gwarancją może finansować wierzytelności:

 • w terminie wymagalności nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury,
 • powstałe od 1 lipca 2022 r.,
 • niewymagalne,
 • nieprzeterminowane,
 • bezsporne (na moment udzielenia finansowania tj. przedstawienia faktury do finansowania),
 • nie są obciążone prawami osób trzecich, a ich istnienie jest udokumentowane, zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej.

Unloading truck

Jak skorzystać z gwarancji spłaty limitu faktoringowego?

Krok1: Wypełnienie wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty limitu faktoringowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej LGF FGK

Krok 2: Podpisanie umowy z zapisami dotyczącymi gwarancji oraz wystawienie weksla in balnco dla BGK.

Krok 3: Uruchomienie umowy, dodanie jej do rejestru BGK i uiszczenie opłaty należnej BGK.