Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności umieszczana w witrynie internetowej – stworzona z myślą o klientach będących spółkami i osobami prowadzącymi jednoosobową działalność (oraz przyszłych klientach) na wszystkich brytyjskich rynkach biznesowych (w tym leasingu / handlu i wymiany walut), a także dyrektorach, właścicielach i partnerach podmiotów gospodarczych (w tym spółek z o.o.) oraz gwarantach / zabezpieczających i poręczycielach tychże. Polityka ta została stworzona także z myślą o dłużnikach – zarówno jawnych jak i tajnych (w takich sytuacjach dłużnicy dowiadują się, że udostępniamy kredyty ich dostawcom). I wreszcie została ona stworzona z myślą o wszystkich pozostałych osobach (innych niż pracownicy itp.), których dane osobowe możemy przetwarzać.

Polityka prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności, ponieważ może ona zawierać ważne informacje o tym, i) kim jesteśmy, ii) w jaki sposób oraz w jakim celu gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, iii) jakie prawa przysługują Państwu w kwestii danych osobowych oraz iv) w jaki sposób skontaktować się z nami (oraz odpowiednimi organami nadzoru) na wypadek skargi.

1. Wprowadzenie

1.1 Oświadczamy, że spółka Bibby Financial Services Sp. z o.o., jako Administrator gromadzi, wykorzystuje oraz jest odpowiedzialna za Państwa dane osobowe. W działaniach tych opieramy się na przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które ma zastosowanie na terenie całej Unii Europejskiej oraz na wszelkich krajowych przepisach, które wprowadzają w życie lub uzupełniają RODO. Może również dochodzić do sytuacji, w których dane osobowe będą wykorzystane przez kilka Spółek Grupy Bibby, które będą odpowiedzialne jako współadministratorzy tych danych osobowych albo do sytuacji, w której jedna ze Spółek Grupy Bibby jest „administratorem”, a inna „jednostką przetwarzającą” te dane osobowe.

1.2 Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność, dlatego w niniejszej Polityce prywatności umieściliśmy wszystkie istotne informacje na temat przysługujących Państwu praw ochrony prywatności oraz sposobu, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe (to znaczy dane osobowe, które już posiadamy oraz te, które możemy pozyskać od Państwa lub od strony trzeciej, tj. innego administratora danych). Sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe zależy od i) łączącej nas relacji, ii) produktów i usług, które dostarczamy Państwu, tj. przedsiębiorstwu („Spółce Powiązanej”), w którym są Państwo członkiem zarządu, właścicielem, wspólnikiem lub w powiązaniu z którą zgodzili się Państwo występować w charakterze zabezpieczyciela, gwaranta lub poręczyciela (w każdej z tych ról będą Państwo określani mianem „Osoby Kluczowej”) lub iii) tego, czy są Państwo klientem jednego z naszych klientów, któremu udostępniliśmy finansowanie („Państwa Dostawca”) w ramach produktów lub usług, które udostępniamy Dostawcy.

1.3 Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, które pozwalają zapobiegać przypadkowej utracie lub wykorzystaniu danych osobowych albo bezprawnemu dostępowi do nich. Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych tak, aby miały go jedynie te osoby, dla których potrzeba dostępu wynika z rzeczywistej potrzeby biznesowej. Przetwarzający Państwa dane są zobowiązani do wykonywania swojej pracy jedynie w sposób, do jakiego zostali upoważnieni oraz do przestrzegania obowiązku zachowania poufności. Ponadto posiadamy procedury, które pozwalają nam reagować w wypadku naruszenia ochrony danych. W przypadkach, gdy wymaga tego prawo, o ewentualnych naruszeniach ochrony danych będziemy informować zarówno Państwa jak i wszelkie odpowiednie organy władzy państwowej.

1.4 Nasz inspektor ochrony danych („IOD”, z ang. Data Protection Officer „DPO”) zapewnia nam pomoc i porady, dzięki którym mamy pewność, że stosujemy najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Jeżeli mają Państwo dowolne pytania dotyczące sposobu, w jaki korzystamy z Państwa danych osobowych, prosimy skontaktować się z naszym DPO, wysyłając wiadomość e-mail na adres IOD@BibbyFinancialServices.pl lub wysyłając zapytanie pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Bibby Financial Services Sp z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Więcej informacji dotyczących Państwa praw oraz sposobu uzyskania pomocy od IOD, znajdą Państwo w Rozdziale 2 (Prawa ochrony prywatności).

1.5 W niniejszej Polityce prywatności podajemy aktualne informacje o sposobie, w jaki korzystamy z Państwa danych osobowych, ponadto dokument ten stanowi uaktualnienie wcześniej przekazanych informacji o metodach postępowania z Państwa danymi osobowych. Niniejsza Polityka prywatności będzie aktualizowana w każdym wypadku dokonania zmian w zakresie używania danych osobowych, ponadto będziemy Państwa informować o tych zmianach.

2. Prawa ochrony prywatności

2.1 Na podstawie RODO przysługuje Państwu wiele istotnych praw, których mogą Państwo dochodzić. W skrócie obejmuje to prawo, by:

 • wyrazić sprzeciw, w określonych okolicznościach, w zakresie korzystania z danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z naszym IOD, podając szczegóły dotyczące Państwa sprzeciwu;
 • zażądać dostępu do kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, uwzględniającej informacje na temat tego, które dane osobowe wykorzystujemy, dlaczego to robimy, komu je udostępniamy i jak długo je przechowujemy oraz czy używaliśmy ich w procesie automatycznego podejmowania decyzji. Można bezpłatnie uzyskać taki dostęp, kontaktując się z naszym IOD. Wszelkie żądania tego typu należy składać na piśmie, poświadczając swoją tożsamość;
 • poprosić nas o poprawienie wszelkich nieścisłości, uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, usunięcie lub ograniczenie danych osobowych lub zapytać jakie dane osobowe zostały udostępnione stronie trzeciej;
 • wycofać zgodę (jeżeli wyrażono zgodę na wykorzystanie danych osobowych) i aktualizować preferencje marketingowe, bezpośrednio się z nami kontaktując;
 • poprosić nas o usunięcie danych osobowych, gdy wykorzystywanie ich nie jest już konieczne, gdy wycofano zgodę, lub gdy uznacie Państwo, że nie mamy już podstaw prawnych, żeby je przechowywać;
 • poprosić nas o dostarczenie Państwu lub stronie trzeciej niektórych danych osobowych, które na Państwa temat przechowujemy, w uporządkowanej, powszechnie stosowanej elektronicznej formie, aby można je było w łatwy sposób przekazać; a także
 • poprosić nas o ograniczenie zakresu Państwa danych osobowych, jeśli chcą je Państwo usunąć lub nie wyrazili Państwo zgody na ich wykorzystywanie.

2.2 Mogą też Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby uzyskać dalsze informacje na temat wykonywania praw opisanych w niniejszej Polityce prywatności, należy skontaktować się z naszym IOD, korzystając z danych podanych w Rozdziale 1 (Wprowadzenie).

3. Jakie kategorie danych osobowych wykorzystujemy?

3.1 Wykorzystujemy różne dane osobowe w zależności od produktów i usług, które dostarczamy Państwu (lub Spółce Powiązanej lub Państwa Dostawcy). W wypadku większości produktów i usług dostarczanych Państwu są to Państwa imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dane do kontaktu (w tym adres e-mail oraz numery telefonów), a także inne informacje, które pozwolą nam zweryfikować Państwa tożsamość (w tym nr NIP i PESEL) oraz informacje na temat Państwa historii kredytowej.

3.2 W wypadku niektórych produktów i usług możemy być zmuszeni do wykorzystania dodatkowych danych osobowych, które będziemy gromadzić na Państwa temat – bez nich nie będziemy mogli dostarczać Państwu (lub Spółce Powiązanej lub Państwa Dostawcom) tych produktów i usług. Aby na przykład udostępnić instrument finansowania potrzebujemy informacji finansowych (obejmujących Państwa dochody, wydatki, aktywa i zobowiązania, historię kredytową i rating kredytowy), istotne będą też dla nas dane dotyczące zatrudnienia czy informacje na temat postępowań sądowych, bankructwa lub wszelkich orzeczeń sądów rejonowych. Na podstawie wszystkich tych informacji podejmujemy decyzje o finansowaniu, a poza tym pomagają nam one obsługiwać instrument finansowania, zapobiegać oszustwom i praniu pieniędzy oraz wypełniać inne zobowiązania prawne.

3.3 W przypadku dostarczanych Dostawcy produktów i usług obejmujących finansowanie faktur możemy potrzebować Państwa imienia i nazwiska, adresu, danych do kontaktu (w tym adresu e-mail oraz numerów telefonu), a także wszelkich innych informacji, które pozwolą nam zweryfikować wierzytelności należne Dostawcy, które to należności Dostawca chce sfinansować. Informacje takie mogą obejmować kopie faktur (oraz wszelkie noty kredytowe lub korespondencję związaną z tymi fakturami) zaadresowane do Państwa (lub Spółki Powiązanej) od Dostawcy, kopie umów o realizację dostaw lub świadczenie usług, które Państwo zawarliście z Dostawcą, informacje na temat wszelkich przeterminowanych wierzytelności należnych od Państwa Dostawcy, informacje na temat historii płatności pomiędzy Państwem a Dostawcą, a także dane dotyczące rejestrów finansowych prowadzonych przez Państwa przedsiębiorstwo.

3.4 Gdy Państwa dane osobowe są nam potrzebne do zawarcia umowy z Państwem (lub dowolną Spółką Powiązaną) celem zrealizowania zobowiązań prawnych, nie będziemy mogli dostarczać żadnych produktów lub usług bez tych danych osobowych. Powiadomimy Państwa o takiej ewentualności.

4. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe gromadzimy, stosując następujące metody:

 • w sposób bezpośredni, na przykład gdy wypełniają Państwo wniosek o faktoring albo przekazują informacje podczas rozmowy z nami lub wysyłając je w formularzu elektronicznym na witrynie internetowej albo na podstawie pisemnej komunikacji z naszą firmą;
 • poprzez obserwację sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych produktów i usług;
 • od innych organizacji, takich jak biura informacji kredytowej i agencje ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym
 • od pośredników i agentów działających jako strony trzecie (niezależni administratorzy Państwa danych);
 • od Dostawców; a także
 • od innych znanych Państwu osób, w tym osób powiązanych z Państwem finansowo

Pewne dane osobowe możemy również pozyskiwać dzięki monitorowaniu lub rejestrowaniu połączeń. Możemy rejestrować lub monitorować rozmowy telefoniczne w celach regulacyjnych, szkoleniowych, aby zapewnić i poprawić jakość dostawy, zapewnić bezpieczeństwo naszego personelu i klientów, w innych celach bezpieczeństwa oraz w celu rozwiązywania problemów lub zapytań.

5. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

W przypadku zdecydowanej większości produktów i usług, które udostępniamy Państwu potrzebujemy Państwa nazwiska, adresu, daty urodzenia, danych do kontaktu (w tym adresu e-mail i numerów telefonu), wszelkich innych danych pozwalających nam zweryfikować Państwa tożsamość oraz informacji na temat Państwa historii kredytowej. W celu udostępniania produktów i usług Dostawcy możemy potrzebować Państwa nazwiska, adresu, danych do kontaktu (w tym adresu e-mail i numerów telefonu) oraz wszelkich innych danych pozwalających nam zweryfikować wszelkie długi wobec Dostawcy, które Dostawca próbuje sfinansować. Dodatkowe informacje dotyczące kategorii Państwa danych osobowych, których potrzebujemy, zostały zawarte w Rozdziale 3 (Jakie kategorie danych osobowych wykorzystujemy?).
Czasem potrzebujemy zebrać, wykorzystać lub udostępnić dodatkowe dane osobowe w konkretnych celach, które bardziej szczegółowo opisano poniżej.

5.1 W celu obsługi lub administrowania dowolnymi instrumentami finansowania, które udostępniliśmy/możemy udostępnić Państwu (lub Spółce Powiązanej), albo innymi naszymi produktami i usługami [obejmuje to dostarczenie przez nas (lub wyznaczonego usługodawcę) szkoleń z zakresu tych produktów lub usług) będziemy wykorzystywać:

a. Państwa dane osobowe;
b. Państwa dane dotyczące lokalizacji w celu przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz, jeśli wyrazili Państwo zgodę, będziemy również wykorzystywać usługi mobilnej lokalizacji; a także
c. Państwa adres IP na potrzeby identyfikowania Państwa w celach bezpieczeństwa.

Wszelkie dane, które wykorzystujemy w tym celu, możemy udostępniać stronom trzecim, które pomagają nam weryfikować Państwa dane do kontaktu oraz dostarczać nasze produkty i usługi, obejmuje to naszych podwykonawców i usługodawców (w szczególności) i) dostawców naszych systemów i platform IT, ii) dostawców usług i rozwiązań zarządzania dokumentacją, iii) ubezpieczycieli kredytowych lub innych [w celach ubezpieczeniowych lub w związku z administracją dowolnymi roszczeniami (którzy mogą je przekazywać osobom, z którymi współpracują oraz użytkownikom ich usług)], iv) usługodawcom zewnętrznym (tam, gdzie stanowi to część świadczonych przez nas dla Państwa usług), v) naszym doradcom prawnym i podatkowym, vi) [osobom związanym z brytyjskim programem finansowania biznesu lub innym funduszem tego typu (aby pomóc im świadczyć usługi)] vii) wszystkim osobom wydającym (lub potencjalnie wydającym) gwarancję, zabezpieczenie lub innego rodzaju zabezpieczenie względem Spółek Grupy Bibby w z związku z dowolnym projektem finansowania lub produktem dostarczanym Państwu (lub dowolnej Spółce Powiązanej), aby można było ocenić zobowiązania względem Spółek Grupy Bibby vii) szkoleniowcom będącym stronami trzecimi ix) audytorom będącym stronami trzecimi i innym doradcom działającym z upoważnienia Spółek Bibby lub z Państwa upoważnienia, aby mogli świadczyć usługi takim osobom, a także innym organom regulacyjnym. Używamy Państwa informacji w ten sposób, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej umowy z Państwem oraz wypełnienia własnych zobowiązań prawnych.

5.2 W celu obsługi dowolnego instrumentu finansowania, który udostępniliśmy/możemy udostępnić Dostawcy, oraz do administrowania takim instrumentem będziemy wykorzystywać:

a. Państwa dane do kontaktu;
b. szczegóły dotyczące Państwa zobowiązań umownych z Dostawcą (w tym warunki płatności);
c. kopie faktur wysłanych do Państwa przez Dostawcę.

Używamy tych informacji, aby zweryfikować długi, które mamy sfinansować na rzecz Dostawcy. Używamy ponadto tych informacji, aby pomogły nam w ściąganiu długów należnych nam od Państwa. Jest w naszym uzasadnionym interesie dopilnować, aby długi, o których sfinansowanie zostaliśmy poproszeni, istniały i były spłacane. W naszym uzasadnionym interesie leży również podejmowanie odpowiednich kroków do otrzymywania spłaty tych długów.

5.3 W celu obsługi płatności przekazywanych Państwu i otrzymywanych od Państwa (albo w inny sposób wpływających na nasze konto w związku z usługami lub produktami, które dostarczamy Państwu, Spółce Powiązanej lub Dostawcy) będziemy wykorzystywać:

a. Państwa dane do kontaktu oraz dane dotyczące płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, a także
b. dane na temat lokalizacji, aby móc zweryfikować lokalizacje, w których realizowane są płatności w celu zapobiegania oszustwom.

Informacje te możemy udostępniać naszym zewnętrznym dostawcom usług płatniczych celem przetwarzania płatności otrzymywanych od Państwa i Państwu przekazywanych lub w odniesieniu do płatności na naszą rzecz. Używamy Państwa danych w taki sposób, ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy zawartej z Państwem (lub Spółką Powiązaną), jeśli Państwo (lub taka Spółka Powiązana) jesteście naszym klientem albo dłużnikiem naszego klienta, a wykorzystywanie w ten sposób Państwa danych osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie polegającym na konieczności ściągnięcia należnych nam długów.

5.4 Do podejmowania decyzji kredytowych w odniesieniu do Państwa (lub dowolnej Spółki Powiązanej), w tym do rozpatrywania wniosków o finansowanie lub próśb o podniesienie limitu finansowania, będziemy wykorzystywać:

a. przekazane przez Państwa informacje na temat swojej historii kredytowej;
b. informacje na temat osób, z którymi są Państwo finansowo powiązani;
c. informacje na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z innych, oferowanych przez nas produktów i usług;

d. informacje, które otrzymujemy na Państwa temat od zewnętrznych biur informacji kredytowej oraz agencji ds. zapobiegania nadużyciom finansowym; a także

e. informacje, które otrzymujemy na Państwa temat od innych stron trzecich.

W tym celu możemy udostępniać informacje takim biurom informacji kredytowej oraz agencjom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym. Te informacje mogą zostać następnie użyte w następujący sposób:

a. biuro informacji kredytowej lub agencja ds. zapobiegania nadużyciom finansowym może dodać szczegóły naszego zapytania oraz Państwa wniosku o faktoring do informacji zgromadzonych na Państwa temat w swoich rejestrach, bez względu na to, czy wniosek zostanie zrealizowany;
b. my oraz biuro informacji kredytowej lub agencja ds. zapobiegania nadużyciom finansowym możemy powiązać Państwa dokumentację finansową z dowolną osobą, z którą są Państwo finansowo powiązani – oznacza to, że nasze informacje (w tym informacje, które my lub biuro informacji kredytowej posiadamy) mogą być uwzględniane we wszystkich przyszłych wnioskach o faktoring, które Państwo (lub osoba finansowo powiązana) złożą, dopóki któraś ze stron skutecznie nie złoży w biurze informacji kredytowej „wniosku o usunięcie powiązania”;
c. do biura informacji kredytowej lub agencji. ds. zapobiegania nadużyciom finansowym możemy przekazać również szczegółowe informacje na temat zobowiązania finansowego, które Państwo (lub Spółka Powiązana) u nas zaciągnęli, w tym informacje na temat sposobu obsługi tego zobowiązania, włączając w to wszelkie zaległości lub niedotrzymanie warunków powiązanej umowy;
d. biuro informacji kredytowej lub agencja ds. zapobiegania nadużyciom finansowym może przekazać dowolną część tych informacji innym, niezwiązanym z nami spółkom w celu weryfikacji kredytu lub w określonych powyżej celach zapobiegania oszustwom; ponadto
e. biuro informacji kredytowej lub agencja ds. zapobiegania nadużyciom finansowym będzie korzystać z tych informacji na potrzeby statystycznej analizy kredytów, ubezpieczeń i oszustw, ale będzie to przebiegało w sposób anonimowy.

Gdy biura informacji kredytowej otrzymają od nas zapytanie, zamieszczą informację o tym zapytaniu w Państwa dokumentacji kredytowej, która będzie widoczna dla innych kredytodawców oraz innych niepowiązanych z nami spółek (na przykład innych podmiotów finansujących lub kredytodawców).
Wykorzystujemy te informacje w taki sposób ponieważ i) jest to niezbędne do wykonania przez nas umowy o dostarczanie Państwu (lub dowolnej Spółce Powiązanej) produktów i usług związanych z kredytem ii) do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych oraz iii) ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży zrozumienie Państwa sytuacji finansowej oraz promowanie odpowiedzialnego zaciągania pożyczek.

5.5 Aby wypełniać nasze zobowiązania prawne, zapobiegać przestępstwom finansowym, w tym oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy, będziemy wykorzystywać:

a. wszelkie informacje przekazane nam przez Państwa, uzyskane od stron trzecich, pozyskane w wyniku obserwacji sposobu wykorzystania naszych usług, w sytuacjach, gdy konieczne będzie wykorzystanie tych informacji w celu zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym, a także
b. informacje obejmujące imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, kraj pobytu/obywatelstwo, PESEL, adres IP oraz informacje na temat wyroków skazujących.
Będziemy przekazywać informacje oraz otrzymywać informacje od stron trzecich, jeśli będzie to konieczne do realizacji naszych zobowiązań prawnych, obejmuje to biura informacji kredytowej, agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym, policję oraz inne organy ścigania, banki i organy regulacyjne. Agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym mogą wykorzystywać Państwa informacje w sposób opisany w ustępie 5.4 powyżej.

5.6 W celach zarządzania finansami i odzyskiwania długu będziemy wykorzystywać:

a. dane do kontaktu; oraz
b. informacje uzyskane w wyniku obserwacji sposobu wykorzystywania naszych usług.

Wydajemy informacje stronom trzecich i otrzymujemy od nich informacje, gdy jest to konieczne do odzyskania wierzytelności należnych nam od Państwa lub Państwa klientów (albo od Spółki Powiązanej lub klientów takiej Spółki Powiązanej), takie strony trzecie to na przykład inne podmioty finansujące, windykatorzy, zarządcy masy upadłościowej, doradcy prawni, biura informacji kredytowej oraz przedstawiciele organów ścigania lub komornicy. [Może to obejmować przekazywanie Państwa danych osobowych stronie trzeciej, która przekazała Państwa dług i która skontaktuje się z Państwem bezpośrednio, aby odebrać ten dług. Jeżeli dług ten zostanie przekazany stronie trzeciej, zostaną Państwo poinformowani o tożsamości takiej strony trzeciej].
Wykorzystujemy Państwa informacje w ten sposób, ponieważ jest to niezbędne do zrealizowania naszej umowy z Państwem, naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

5.7 Do przeprowadzania badań rynkowych i analiz w celu opracowywania i udoskonalania naszych produktów i usług będziemy wykorzystywać:
informacje o tym jak używali Państwo naszych produktów i usług. Używamy Państwa informacji w ten sposób, ponieważ leży to w naszym interesie związanym z opisanymi powyżej celami.
[Państwa dane osobowe możemy przekazywać firmom badania rynku oraz innym usługodawcom w miarę wymogów].

5.8 Aby sprzedawać Państwu produkty i usługi, będziemy wykorzystywać:

a. dane do kontaktu, które nam Państwo przekazali; a także
b. informacje zgromadzone na podstawie sposobu w jaki korzystają Państwo z innych naszych produktów i usług, aby stworzyć Państwa profil, który wykorzystamy do oceny jakie inne produkty i usługi będą dla Państwa najbardziej korzystne.
Państwa dane osobowe będziemy przekazywać naszym usługodawcom, którzy pomogą nam z tymi działaniami marketingowymi.
Możemy również otrzymywać dane osobowe na Państwa temat od stron trzecich i wykorzystywać je w celu sprzedaży Państwu produktów i usług, jeżeli wyrazili Państwo zgodę, aby taka strona trzecia udostępniała nam te dane osobowe (lub w inny sposób umożliwili im to Państwo) lub jeżeli ta strona trzecia ma prawne podstawy, aby udostępniać nam te dane osobowe. Państwa imię i nazwisko oraz adres możemy pozyskiwać od innych usługodawców w celu zapewnienia właściwych działań marketingowych.

5.9 Aby ułatwić pozyskiwanie ofert od stron trzecich oraz umożliwić płatności za otrzymaną ofertę na rzecz stron trzecich, będziemy przekazywać i pozyskiwać informacje od stron trzecich takich jak niezależni doradcy finansowi i brokerzy. W tym celu będziemy wykorzystywać :
a. informacje na temat ogólnego charakteru produktów i usług; oraz
b. informacje na temat wartości produktów i usług (które udostępniliśmy Państwu (lub Spółce Powiązanej)).
Będziemy wykorzystywać w ten sposób Państwa informacje, ponieważ w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży utrzymywanie stosunków z niezależnymi agentami, aby rozwijać naszą działalność oraz dostarczać Państwu doskonale dopasowane produkty i usługi.

5.10 Aby przekazywać Państwa zapytanie ofertowe niezależnym doradcom finansowym i brokerom lub niezależnym podmiotom finansowym, będziemy wykorzystywać:

a. Państwa dane do kontaktu; a także
b. informacje związane z produktami i usługami, których Państwo poszukują lub które mogą Państwu najbardziej odpowiadać.
Będziemy w ten sposób udostępniali Państwa dane, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę lub w inny sposób poprosili nas o to.

5.11 Aby umożliwić nam pozyskanie finansowania dla Państwa (lub Spółki Powiązanej), możemy wykorzystywać:
informacje związane z wydanym Państwu (lub Spółce Powiązanej) kredytem (które mogą obejmować kopie lub oryginalne egzemplarze umów zawartych z Państwem (lub taką Spółką Powiązaną)) oraz przekazywać takie informacje naszym podmiotom finansującym lub podmiotom kupującym pakiety umów o finansowanie.
Wykorzystujemy w ten sposób Państwa dane w sytuacjach, kiedy musimy zrealizować wymogi własnych umów finansowania, aby pozyskać środki, które następnie Państwu przekazujemy.

5.12 Aby wypełnić zobowiązanie do dostarczenia szczegółowych informacji na temat naszej firmy (i jej działalności) naszym podmiotom finansującym i audytorom, będziemy wykorzystywać:

a. Państwa imię i nazwisko; a także
b. szczegółowe informacje na temat wysokości udzielonego Państwu (lub Spółce Powiązanej) finansowania.

Używamy Państwa informacji w ten sposób, ponieważ jest to wymóg naszych umów o finansowanie (a zaniechanie w tym zakresie oznaczałoby, że nie możemy przekazać Państwu (Spółce Powiązanej lub Dostawcy) finansowania, o które Państwo (lub oni) proszą) lub zobowiązań audytowych (których zgodnie z prawem mamy obowiązek przestrzegać).

5.13 W celach rozwijania biznesu oraz komunikacji z agentami, kontrahentami i doradcami, będziemy wykorzystywać:
Państwa dane do kontaktu, aby nawiązać z Państwem kontakt w dowolnym z wymienionych powyżej celów. Robimy tak ponieważ i) jest to konieczne, aby zawrzeć umowę lub zrealizować umowę albo ii) w naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie komunikacji z Państwem w celach związanych z tworzeniem sieci kontaktów i rozwijaniem działalności handlowej.

5.14 W celach bezpieczeństwa oraz administracyjnych będziemy wykorzystywać:
informacje (obejmujące zazwyczaj Państwa imię i nazwisko, dane Państwa firmy oraz numer rejestracyjny samochodu), które wpiszą Państwo do księgi gości podczas odwiedzin w naszej siedzibie.
Informacje te są nam potrzebne, żeby zweryfikować Państwa tożsamość i skuteczniej zarządzać spotkaniami z nami. Informacja ta pomoże nam również w przypadku sytuacji awaryjnej ustalić, kto znajduje się na terenie naszej firmy. Numer rejestracyjny samochodu pomoże nam zidentyfikować i zlokalizować daną osobę odwiedzającą naszą siedzibę, jeśli występuje problem związany z jej pojazdem.

5.15 Do wypełniania naszych dokumentów będziemy wykorzystywać:

a. dane do kontaktu; a także
b. dane na temat stanowiska każdej z osób fizycznych, które poświadczają nasze dokumenty.

Informacja ta jest wymagana do zidentyfikowania tożsamości oraz skontaktowania się z taką osobą na wypadek ewentualnych przyszłych pytań dotyczących realizacji postanowień w tych dokumentach. Każda strona podpisywanych dokumentów otrzyma kompletny, podpisany egzemplarz, a dalsze egzemplarze (o ile to konieczne) zostaną złożone w rejestrze spółek oraz rejestrze gruntów. Wszystkie dane świadków (z wyłączeniem imienia i nazwiska świadków) zostaną zaślepione przed złożeniem ich w rejestrze spółek.

5.16 W celach administracyjnych oraz bezpieczeństwa systemów IT będziemy wykorzystywać:
Informacje (obejmujące zazwyczaj Państwa imię i nazwisko, dane Państwa firmy). Informacje te są nam potrzebne, żeby zweryfikować Państwa tożsamość, skuteczniej zarządzać systemami informatycznymi, w tym przeprowadzać czynności techniczne: monitoring, testy i migracje w wewnętrznych systemach IT.
Wykorzystujemy Państwa informacje w ten sposób, ponieważ jest to niezbędne do zrealizowania naszej umowy z Państwem, naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

Możemy przechowywać dane osobowe Osób Kluczowych w celu obsługi produktów dostarczanych Spółkom Powiązanym oraz do administrowania tymi produktami; w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy; a także w celu odzyskiwania długów oraz podejmowania decyzji kredytowych w odniesieniu do Spółki Powiązanej.

Dane osobowe na temat Osób Kluczowych można pozyskać bezpośrednio od Osób Kluczowych, od Spółki Powiązanej, na podstawie relacji Osoby Kluczowej ze Spółką Grupy Bibby oraz od biur informacji kredytowej i agencji ds. zapobiegania nadużyciom finansowym. Takie informacje mogą obejmować specjalne kategorie danych osobowych, na przykład informacje o stanie zdrowia oraz związane z wyrokami w postępowaniu karnym.

5.17 W celu rozwoju naszej działalności i wprowadzenia na rynek naszych produktów i usług wykorzystamy:
Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy oraz Twój wizerunek. Dane w tym zakresie i celu będziemy wykorzystywać wyłącznie na podstawie Twojej zgody (lub ewentualnie zawartej umowy).

6. Automatyczne podejmowanie decyzji

6.1 Czasami wykorzystujemy Państwa dane osobowe w ramach zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji, na przykład w procesie oceny kredytowej. Podczas oceny kredytowej wykorzystujemy dane osobowe (które możemy pozyskiwać od Państwa, od biur informacji kredytowej lub na podstawie obserwacji sposobu w jaki korzystają Państwo z dostarczanych przez nas produktów i usług (obejmuje to Państwa historię kredytową w naszej firmie)), aby utworzyć Państwa profil. Państwa profil finansowy pozwala nam ocenić Państwa zdolność kredytową. Analizujemy te informacje, aby sformułować ocenę kredytową na podstawie prawdopodobieństwa realizacji zobowiązań płatniczych wobec nas. Na podstawie tych informacji decydujemy, czy i) podpisać umowę o dostarczanie Państwu (Spółce Powiązanej lub Dostawcy) produktu lub usługi, ii) dostosować produkty lub usługi, które Państwo (lub taka Spółka Powiązana albo Dostawca) od nas otrzymują (na przykład czy zwiększyć lub zmniejszyć limit finansowania), iii) aby wstępnie zatwierdzić produkty lub usługi dostarczane Państwu (lub Spółce Powiązanej albo Dostawcy) oraz iv) podjąć w pewnych sytuacjach działania, aby odzyskać należne nam sumy.

6.2 Pragniemy dostarczać najważniejsze informacje na temat produktów i usług w odpowiednim czasie. Najskuteczniejszym sposobem jest stosowanie automatycznych systemów do tworzenia Państwa profilu w celach marketingowych. Aby prowadzić profilowanie marketingowe, wykorzystujemy odpowiednie informacje (pozyskane od Państwa, z biur informacji kredytowej, uzyskane na podstawie korzystania z innych dostarczanych przez nas produktów i usług (w tym historii kredytowej w naszej firmie), wynikające z komunikacji z Państwem albo uzyskane z innych zewnętrznych źródeł danych), a następnie tworzymy Państwa profil.

7. Prawne podstawy korzystania z danych osobowych

7.1 Państwa danych osobowych używamy tylko wówczas, gdy mamy do tego podstawy prawne. To znaczy wtedy, gdy:

a) otrzymaliśmy od Państwa zgodę;
b) musimy użyć tych informacji, aby spełnić nasze zobowiązania prawne;
c) musimy wykorzystać te informacje, aby podpisać z Państwem umowę lub wykonać na Państwa żądanie odpowiednie czynności przed podpisaniem umowy; i/lub
d) w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub w interesie strony trzeciej leży wykorzystanie danych osobowych, a Państwa potrzeba ochrony danych osobowych nie wyklucza takiego wykorzystania – obejmuje to sytuacje, gdy w naszym najlepszym interesie leży konieczność wykorzystania Państwa danych osobowych, aby podjąć decyzję, czy podpisywać z Państwem (lub Spółką Powiązaną albo Dostawcą) umowę o finansowaniu, a następnie przekazać, przetworzyć lub administrować finansowaniem (co obejmuje przekazywanie płatności oraz gromadzenie należnych nam środków), aby informować Państwa o produktach lub usługach, sprzedawać je Państwu lub współpracować z innymi nad poprawą naszych usług.
Mają Państwo prawo wycofać udzieloną nam zgodę. O tym, jak to zrobić poinformujemy Państwa podczas uzyskiwania od Państwa zgody. Informacje na temat wycofania zgody na przesyłanie treści marketingowych znajdują się w Rozdziale 11 (Przekazywanie aktualnych informacji).

7.2 Prawo do ochrony danych osobowych obejmuje zwłaszcza wyjątkowo wrażliwe dane osobowe. Należą do nich informacje na temat stanu zdrowia, rasy lub pochodzenia etnicznego, informacje o poglądach politycznych, religijnych lub podobnych wierzeniach lub informacje na temat orientacji seksualnej, dane genetyczne lub biometryczne, informacje na temat członkostwa w związkach zawodowych, wyroków sądowych lub ciążących zarzutów. Takich danych osobowych będziemy używać tylko, jeśli:

a) mamy prawny obowiązek, aby to zrobić (na przykład w celu ochrony osób w trudnej sytuacji);
b) konieczna jest ochrona żywotnych interesów osoby (na przykład w wypadku poważnego i bezpośredniego zagrożenia zdrowia podczas pobytu w naszej siedzibie);
c) leży to w uzasadnionym interesie publicznym;
d) jest to konieczne, aby zapobiec czynowi karalnemu lub go wykryć;
e) jest to konieczne z przyczyn ubezpieczeniowych; lub
f) wyrazili Państwo wyraźną zgodę na używanie takich informacji.

7.3 Możemy wykorzystać informacje na temat związanych z Państwem postępowań sądowych, aby zdecydować, czy przekazać Państwu, Spółce Powiązanej lub Dostawcy finansowanie, a także w celu zapobiegania oszustwom / praniu pieniędzy oraz w celu wypełniania naszych prawnych i ustawowych zobowiązań.

7.4 Więcej informacji na temat prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych znajduje się w Rozdziale 5.

8. Udostępnianie danych osobowych

8.1 Dane osobowe udostępniamy stronom trzecim, za Państwa zgodą, w celu zaproponowania Państwu produktów i usług, gdy nie jest to możliwe przez nas oraz w celu zrealizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów lub wypełnienia zobowiązania prawnego. Zakres udostępnianych danych osobowych będzie adekwatny do realizacji tych celów.

8.2 To komu udostępniamy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju dostarczanych Państwu (Spółce Powiązanej lub Dostawcy) produktów oraz celów w jakich wykorzystujemy Państwa dane osobowe. W wypadku większości produktów i usług Państwa dane osobowe udostępnimy biurom informacji kredytowej oraz agencjom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym. Państwa informacje możemy udostępniać stronom trzecim, które Państwo zatwierdzili, kontrahentom zewnętrznym, dostawcom, konsultantom, niezależnym agencjom i przedstawicielom, naszym zawodowym doradcom oraz, w pewnych sytuacjach, naszym własnym podmiotom finansującym. W niektórych przypadkach informacje takie pozostaną zanonimizowane. Możemy zostać również zobowiązani do udostępnienia pewnych danych osobowych organom państwa lub innym instytucjom regulacyjnym (gdy będziemy prawnie do tego zobowiązani lub aby pomóc w dochodzeniu lub działaniach prewencyjnych oraz w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego). Patrz Rozdział 5 (Jak wykorzystujemy dane osobowe), aby uzyskać więcej informacji na temat osób, którym udostępniamy dane osobowe oraz powodów, dla których to robimy.

8.3 Najczęściej Państwa dane osobowe, którymi dysponujemy zostały nam przez Państwa przekazane lub zebrane przez nas w ramach dostarczania Państwu (lub Spółce Powiązanej albo Dostawcy) produktów lub usług. Zdarza się także, że zbieramy dane osobowe od stron trzecich, na przykład wówczas, gdy są nam one potrzebne do weryfikacji kredytu, zapobieżenia oszustwu lub w celach marketingowych (aby umożliwić Państwu otrzymanie od nas szczegółowych informacji na temat danych produktów). Patrz Rozdział 5 (Jak wykorzystujemy dane osobowe), aby uzyskać więcej informacji na temat osób, od których otrzymujemy dane osobowe oraz powodów, dla których to robimy.

9. Przekazywanie informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)

9.1 Może się zdarzyć, że będziemy zobligowani przekazać Państwa dane osobowe poza obszar EOG, na przykład innym Spółkom Grupy Bibby, dostawcom usług, agentom, podwykonawcom oraz przedstawicielom organów regulacyjnych w krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą nie gwarantować tego samego poziomu ochrony co w krajach EOG.

9.2 Państwa dane osobowe zostaną przez nas przekazane poza obszar EOG jedynie wówczas, gdy i) przekazywane są one do kraju, który gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (określony przez Komisję Europejską) lub ii) wprowadzimy środki, które pozwolą zagwarantować odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych (zgodny z artykułem 46 RODO). Środki te pozwalają zagwarantować, że Państwa dane osobowe pozostaną zabezpieczone dzięki restrykcyjnym kontrolom bezpieczeństwa przeprowadzanym u naszych zagranicznych partnerów i dostawców oraz dzięki stanowczym zobowiązaniom umownym, takim jak klauzule zgodne z modelem UE.

9.3 W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń, jakie stosujemy podczas przekazywania danych osobowych poza obszar EOG, prosimy o kontakt z naszym IOD, którego dane do kontaktu zostały podane powyżej (Rozdział 1. Wprowadzenie).

10. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

10.1 Okres, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od dostarczanych Państwu (lub Spółce Powiązanej albo Dostawcy) produktów i usług. Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak długo utrzymujemy z Państwem (lub odpowiednią Spółką Powiązaną albo Dostawcą) relacje, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. Nigdy jednak nie przechowujemy Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż to konieczne do realizacji naszych celów.

10.2 Zazwyczaj dane osobowe, z których korzystamy, przechowujemy przez okres dziesięciu lat od dnia zaprzestania udostępniania Państwu (lub dowolnej Spółce Powiązanej albo Dostawcy) finansowania lub od dnia, w którym ostatni raz skorzystali Państwo (lub dana Spółka Powiązana albo Dostawca) z naszych usług. Gdy dokumentacja związana z finansowaniem udzielonym Państwu (lub dowolnej Spółce Powiązanej albo Dostawcy) składa się z należycie podpisanych dokumentów, możemy przechowywać te dokumenty i związane z nimi dane osobowe przez okres dwunastu lat od dnia wygaśnięcia ważności tych dokumentów. W niektórych przypadkach, jeśli uznamy, że jest to konieczne ze względu na rzeczywiste lub potencjalne działania prawne albo rozwiązywanie lub odrzucanie roszczeń, przechowujemy dane osobowe przez okres dłuższy niż określony powyżej.

10.3 W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat czasu, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe prosimy o kontakt z naszym IOD IOD@BibbyFinancialServices.pl, którego dane do kontaktu zostały podane powyżej (Rozdział 1. Wprowadzenie).

11. Przekazywanie aktualnych informacji

11.1 Będziemy informować Państwa o produktach i usługach, które dostarczamy, korzystając w tym celu z wszelkich danych do kontaktu, które nam Państwo przekazali. Informacje będą więc wysyłane pocztą tradycyjną, elektroniczną, w SMS-ach, poprzez media społecznościowe, powiadomienia w naszej aplikacji lub witrynę internetową.

11.2 Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych, mogą Państwo wycofać zgodę i zaktualizować swoje preferencje dotyczące treści marketingowych, kontaktując się z nami bezpośrednio.

12. Korzystanie z plików cookie

12.1 Nasza strona internetowa zapisuje pliki cookie, służące do monitorowania jej użyteczności. Większość z nich podlega konfiguracji, którą umożliwia Administrator strony – Spółka brytyjska, będąca właścicielem Bibby Financial Services Sp. z o.o. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie dostępnej tutaj.

12.2 Ponadto, w związku z osadzeniem na naszej stronie internetowej filmów znajdujących się na naszym kanale Youtube, część plików cookies jest zapisywana i wykorzystywana przez właściciela tej marki, zgodnie z jego Polityką prywatności, dostępną tutaj.

13. Potrzebują Państwo dodatkowej pomocy? / Postanowienia końcowe

Aby uzyskać niniejszą Politykę prywatności w innym formacie prosimy o kontakt z naszym DPO, którego dane do kontaktu zostały podane powyżej (Rozdział 1. Wprowadzenie).
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewniając, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2021 r.

 


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub