Pakiet mobilności w 2023 r. - kolejne zmiany dla firm transportowych

Updated: 12 stycznia 2023

Pakiet mobilności w 2023 r. - kolejne zmiany dla firm transportowych

W 2023 roku wchodzą nowe zmiany wynikające z przepisów pakietu mobilności. Dotyczą baz eksploatacyjnych oraz składania obowiązkowych oświadczeń odnośnie zatrudnionych i liczby kierowców. W sierpniu dojdą do tego także pierwsze przepisy dotyczące inteligentnych tachografów drugiej generacji.

Minimalna liczba miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej od stycznia 2023 r.

Pakiet mobilności i polskie przepisy doprecyzowały definicję bazy eksploatacyjnej. Zgodnie z nimi od początku tego roku taka baza musi znajdować się w Polsce i być wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia, które zapewnią prowadzenie działalności w sposób ciągły i zorganizowany. Jej wielkość musi być z kolei adekwatna do skali prowadzonej działalności. W jej skład musi też wchodzić co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe,
  • miejsce załadunku i rozładunku,
  • miejsce konserwacji i naprawy.

Przepisy określają minimalną liczbę miejsc parkingowych w bazie. Od początku stycznia bieżącego roku taka baza eksploatacyjna firmy transportowej musi mieć tyle miejsc postojowych, ile wynosi 1/3 floty pojazdów zgłoszonych do licencji. W przypadku niewielkich przewoźników, mających jedno lub dwa auta, parking powinien mieć miejsce na jedno. Jeśli przewoźnik posiada kilka baz eksploatacyjnych na terytorium Polski, również powinien dysponować liczbą miejsc adekwatną do 1/3 liczby wszystkich pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Bazę dostosowaną do nowych wymagań należy zgłosić organowi licencyjnemu do 15 stycznia 2023 roku. Na stronie internetowej www.gov.pl.dostępny jest wzór takiego oświadczenia (druk OB). Dodatkowo, jeśli adres bazy eksploatacyjnej jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej, przewoźnicy zobowiązani są także do złożenia w tym terminie stosownego oświadczenia i aktualizacji adresu.

Obowiązek zgłoszenia baz dotyczy wszystkich przewoźników posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022 roku lub tych, wobec których postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia zostało wszczęte przed tym terminem i do 1 marca 2022 roku nie udało się go rozstrzygnąć.

Oświadczenia dotyczące kierowców

W tym roku pojawiają się też nowe obowiązki dotyczące przekazywania informacji o pracownikach firmy transportowej. Przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą musieli składać oświadczenia o:

  • liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;
  • średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Czas na złożenie tych dokumentów upływa 31 marca 2023 r. Obowiązek będzie coroczny.

Inteligentne tachografy wchodzą do gry

Wkrótce rozpocznie się też sukcesywna wymiana starych tachografów na te drugiej generacji, które umożliwią m.in. automatyczną rejestrację przekroczenia granicy, rejestrację miejsc załadunku i rozładunku czy rodzaju wykonywanego przewozu. W pierwszym etapie – od 21 sierpnia 2023 roku - montaż tych nowych, inteligentnych tachografów obejmie wszystkie nowo rejestrowane pojazdy. W kolejnym – od grudnia 2024 roku - wymianie podlegać będą tachografy analogowe i cyfrowe – stosowane w starszych  pojazdach. Pojawi się także obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych  tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni. Od września 2025 roku tachografy drugiej generacji będą musiały zastąpić wszystkie urządzenia pierwszej generacji.

Od 1 lipca 2026 roku także wszystkie pojazdy o DMC 2,5-3,5 t, wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, będą musiały być wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji. Obejmą je też wtedy zapisy pakietu mobilności dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Podsumowanie

To nie koniec wyzwań przed którymi stoi branża transportowa. Wzrost kosztów spowoduje bez wątpienia także dwukrotna podwyżka płacy minimalnej – w sumie do 3 600 zł  - wzrost wysokości  diet i przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o zmianach stawek płacy w innych krajach europejskich i planowanych zmianach w polskim kodeksie pracy.