Regulamin BibbyNet

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) Bibby Financial Services Sp. z o.o. („Faktor”) ustanawia regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).

 1. DEFINICJE

Bibby Net – faktoringowy system informatyczny udostępniany przez Faktora i użytkowany przez Klienta na podstawie Umowy;

Faktor Bibby Financial Services sp. z o.o.;

Klient oznacza osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła
z Faktorem Umowę faktoringu lub inną umowę o podobnym charakterze;

Konto Klienta konto prowadzone w serwisie Bibby Net dla Klienta, który zawarł z Faktorem Umowę faktoringu, umożliwiające skorzystanie z udostępnionych przez Faktora produktów i usług oraz dalszą ich obsługę i wykonywanie Umowy Faktoringu;

Regulamin oznacza niniejszy regulamin;

Umowa faktoringu oznacza daną umowę faktoringu - z regresem, bez regresu, finansowania zobowiązań – faktoringu odwrotnego, określającą prawa i obowiązki stron dotyczące usług świadczonych przez Faktora na rzecz Klienta, wraz z ze wszystkimi dokumentami załączonymi do Umowy lub w inny sposób zaakceptowanymi przez Klienta, jak też wszelkimi przewidzianymi nią zawiadomieniami uchylającymi, uzupełniającymi lub zmieniającymi jej warunki;

Usługi oznacza świadczone przez Faktora drogą elektroniczną, o których mowa w pkt 2 Regulamin.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Faktor świadczy na rzecz Klientów faktoringowych usługę elektroniczną w postaci serwisu internetowego Bibby Net, w szczególności udostępnia Klientom:
  1. bieżący dostęp do bazy w elektronicznym systemie faktoringowym Faktora;
  2. możliwość funkcjonowania konta Klienta w Bibby Net, obsługi zawartej Umowy i jej realizację za pośrednictwem Bibby Net;
  3. możliwość wprowadzania przez Klienta oraz aktualizacji jego danych, udostępniania dokumentów, po zalogowaniu się do konta Klienta.
 2. Świadczenie Usług za pośrednictwem Bibby Net odbywa się w związku z Umową zawartą pomiędzy Faktorem a Klientem.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do zapoznania i przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie oraz powstrzymania sięod wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Bibby Net, w tym nie dostarczania do Bibby Net treści o charakterze bezprawnym.
 2. Warunki techniczne niezbędnym do korzystania z Bibby Net:
  1. posiadanie urządzeń pozwalających na połączenie i korzystanie z zasobów sieci Internet;
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej (zalecana Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej);
  3. posiadanie aktualnego, aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania niespełniającego wymogów określonych powyżej, Faktor nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Bibby Net i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 1. Faktor zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy Internetu, uszkodzenia urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższej lub działań osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane
  z modyfikacją Bibby Net. Przerwy serwisowe będą trwać nie dłużej niż kilka godzin. O przerwach serwisowych i ewentualnych awariach Faktor będzie informował w Bibby Net. W miarę możliwości, informacja o przerwach serwisowych będzie udostępniana w Serwisie
  z wyprzedzeniem.
 1. Każda informacja prezentowana za pomocą Bibby Net będzie traktowana jako poufna i nie może zostać wykorzystana przez Klienta do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą Klienta.
 2. Strony Umowy zobowiązują się traktować wszelkie informacje udostępnione przez Faktora w Bibby Net za ujawnione Klientowi
  i podane do jego wiadomości oraz ustalają, że informacje te będą traktowane jako prawidłowo doręczone i wiążące dla stron Umowy, o ile Klient nie zgłosi zastrzeżeń co do ich treści w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą. W przypadku dostarczenia informacji w inny sposób zgodnie z zapisami Umowy, informacje będą traktowane jako prawidłowe i wiążące dla stron, o ile Klient nie zgłosi zastrzeżeń co do ich treści w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia.

4. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O USŁUGĘ BIBBY NET

 1. Za moment zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Bibby Net należy poczytywać moment podpisania Umowy.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Bibby Net zawarta jest na czas trwania Umowy.
 3. Klient uzyskuje dostęp do Bibby Net niezwłocznie po podpisaniu Umowy na podstawie przekazanego Klientowi przez Faktora hasła dostępu umożliwiającego Klientowi pierwsze logowanie do Bibby Net. Po dokonaniu pierwszego logowania Faktor rekomenduje Klientowi, ze względów bezpieczeństwa, zmianę otrzymanego hasła dostępu na inne hasło znane wyłącznie osobie dokonującej tej zmiany.
 4. Z chwilą otrzymania hasła dostępu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych identyfikacyjnych oraz ewentualne ich wykorzystanie przez osoby trzecie w celu uzyskania dostępu do Bibby Net oraz danych w nim zawartych. Faktor nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia hasła dostępu przez osoby trzecie po jego udostępnieniu Klientowi.
 5. Logowanie do Bibby Net odbywa się bezpośrednio ze strony internetowej Faktora.
 6. Faktor ma prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Bibby Net w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu, warunkami Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Faktora drogą elektroniczną o braku dostępu do Bibby Net lub do informacji udostępnianych przez Bibby Net, przy czym jeżeli sytuacja ta trwa nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 48 godzin, to poinformowanie takie musi nastąpić na piśmie z zachowaniem jednej z form określonych w § 19 w punktach od (i) do (iv) Ogólnych Warunków Faktoringu. W przypadku nieprzekazania Faktorowi przez Klienta takiej informacji lub poinformowania bez zachowania wymaganej formy przyjmuje się, że Klient posiadał stały i nieprzerwany dostęp do Bibby Net i informacji udostępnianych przez Bibby Net.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Bibby Net następuje z momentem rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Faktorem
  a Klientem. Rozwiązanie Umowy skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usługi Bibby Net przez Faktora na rzecz Klienta.

5. REKLAMACJE

1. Klient przysługuje prawo wniesienia reklamacji zgodnie z poniższym trybem:
a. pisemnie - osobiście w siedzibie Faktora albo listownie pocztową na adres siedziby Faktora; 
b. ustnie - telefonicznie albo osobiście w siedzibie Faktora; 
c. elektronicznie - za pośrednictwem Bibby Net.
2. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dokładne dane Klienta, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, tj. imię i nazwisko, NIP, adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji dokument powinien być opatrzony podpisem Użytkownika. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty niezbędne do jej rozpatrzenia. 
3. Faktor rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na złożoność przedmiotu sprawy wystąpi konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony do 60 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji. Wówczas Faktor ma obowiązek poinformowania Klienta o przyczynie opóźnienia odpowiedzi na reklamację oraz wskazać nowy termin udzielenia odpowiedzi. 
4. Faktor udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, wysyłając Klientowi odpowiedź listem poleconym na podany adres do korespondencji lub w formie elektronicznej - na wskazany w Umowie przez Klienta adres e-mail. Tryb poinformowania ustalany jest z Klientem na etapie obsługi reklamacji.
 

6. OCHRONA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Faktor jest administratorem danych osobowych Klientów, ich reprezentantów lub beneficjentów rzeczywistych, w rozumieniu
   w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu email iod@bibbyfinancialservices.pl.
  1. Dane przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umów o świadczenie usług, w szczególności umów faktoringu, weryfikacji zdolności kredytowej w celu zawarcia umów, w celu oceny wiarygodności płatniczej i realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu zarządzania ryzykiem operacyjnym Faktora, w celach analitycznych, dowodowych i archiwalnych.
  2. Faktor w celu realizacji sługi Bibby Net przetwarza dane Klienta w postaci: adresów e-mail, imienia i nazwiska osoby do kontaktu, nazwy firmy, telefonu kontaktowego.
  3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODOpoprawiania. Podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia przez Faktora, usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest obowiązkowe dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług. .
  4. Dane mogą być udostępniane Bibby Financial Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii w związku z zarządzaniem podmiotami wchodzącymi w skład Bibby Group of Factors oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku,
   o udostępnianiu informacji gospodarczych, dane osobowe mogą być przekazywane Biurom Informacji Gospodarczej; Dane osobowe, w tym informacje dotyczące wyroków skazujących w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę m.in. firm faktoringowych, mogą być również – na  podstawie art. 106d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo bankowe – wzajemnie przykazywane innym instytucjom finansowym w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.
  5. Faktor informuje, że w związku ze świadczeniem Usługdrogą elektroniczną Klient będzie otrzymywał od Faktora informacje dotyczące zawarcia oraz wykonania Umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
  6. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Klienta określonych danych, Klient zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Bibby Net przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez niego błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Treści i elementy graficzne zawarte w serwisie Bibby Net są przedmiotem praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej przysługujących ich twórcy lub aktualnemu właścicielowi i podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kopiowanie ich jest zabronione. Klient serwisu Bibby Net nie jest uprawniony do pobierania danych, kopiowania lub drukowania jakichkolwiek zawartości serwisu Bibby Net, z wyjątkiem sytuacji, w której korzysta z nich na własny użytek.
 2. Faktor ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Klient zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na wskazany w Umowie adres
  e-mail.
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczas obowiązującego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Klienta.