Raport o stanie MSP w Polsce

Magazyn

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport stworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia zmieniający się obraz polskiej przedsiębiorczości, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Najnowsze dostępne dane, głównie z lat 2018 i 2019, mówią o ponownym wzroście liczby podmiotów w gospodarce (2,15 mln MŚP), poprawie podstawowych wartości ekonomicznych mierzących finansową sytuację firm, wzroście nakładów na inwestycje i rosnącym poziomie cyfryzacji. Raport przedstawia szeroką analizę zmian, jakie zaszły w firmach w Polsce.

Pobierz raport >>

W raporcie znajdują się informację dotyczące sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw. Z danych wynika, że:

  • Sektor MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) stanowi przeważającą większość́ przedsiębiorstw w Polsce – 99,8%. Wśród nich najliczniejszą grupą (96,7%; 2,08 mln) są̨ mikroprzedsiębiorstwa.
  • Analiza struktury branżowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pokazuje, że najliczniejszą grupę̨ stanowią̨ firmy z sektora Usług (52,1%). Co czwarta firma działa w handlu (23,6%), a co ósma – w budownictwie (14,1%). Co dziesiąte przedsiębiorstwo z sektora MŚP (10,3%) działa w przemyśle.
  • Struktura branżowa dużych firm działających w Polsce rożni się̨ istotnie od tej dla sektora MŚP. Ponad połowa (52,0%) dużych podmiotów prowadzi działalność́ przemysłową. Rzadziej natomiast niż̇ MŚP duże firmy działają̨ w usługach (30,7%), handlu (13,7%) i w budownictwie (3,6%).

  • Pierwszy rok działalności przeżywają̨ w Polsce dwie na trzy firmy. Najwięcej firm upada w pierwszym roku działalności – w kolejnych latach wskaźnik przeżycia jest wyższy.
  • Sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB (72,3%), przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa generują̨ blisko co drugą złotówkę̨ PKB (49,1%). Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa − około 30,3% (dane za 2017 r.).

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub