Split payment

Co warto wiedzieć?

przy pracy

Co to jest mechanizm podzielonej płatności ( split payment)?

Mechanizm podzielonej płatności (inaczej split payment) to wykonywanie przez przedsiębiorstwo nabywające towar lub usługę płatności w podziale na netto i VAT. Wartość faktury netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała kwota podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT.
Mechanizm podzielonej płatności VAT obowiązuje od 1 lipca 2018 r. i dotychczas jego stosowanie było dobrowolne. Od 1 listopada 2019 r. stosowanie podzielonej płatności jest obowiązkowe dla niektórych transakcji, ujętych na fakturach o wartości powyżej 15 tys. zł brutto i dotyczących sprzedaży 150 rodzajów towarów i usług ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT.

Jakie towary i usługi są objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności ?

Obligatoryjna forma split payment ma być stosowana w odniesieniu pozycji wymienionych  w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;

 • paliwa, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel;
 • handel częściami do samochodów i motocykli.

linia produkcyjna

Nowe obowiązki związane z płatnością podzieloną

W odniesieniu do transakcji sprzedaży towarów lub usług z Załącznika nr 15, Ustawodawca wprowadza dodatkowe obowiązki:
 • Wystawiając fakturę, która opiewa na co najmniej 15 tys. złotych, na której wykazana jest choćby jedna pozycja z Załącznika nr 15, dostawca jest zobowiązany umieścić na fakturze zapis: „mechanizm podzielonej płatności”;
 • Odbiorca płacąc za towar lub usługę z Załącznika nr 15 wykazany na fakturze za ten towar / usługę (wraz z VAT) zobowiązany jest zapłacić w mechanizmie płatności podzielonej – o ile znajdują się one na fakturze opiewającej na minimum 15 tys. złotych, przy czym niekoniecznie całość tej faktury musi wynikać z towaru / usługi z Załącznika nr 15. Co ważne, brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze nie zwalnia płacącego z obowiązku regulowania zobowiązania w takiej formule (zgodnie z art. 108b ust. 1a ustawy o VAT).

Sankcje

 

Jeśli odbiorca nie zastosuje obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności musi liczyć się z następującymi sankcjami:

 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty objętej obowiązkiem (nie ma zastosowania przy jednoczesnej odpowiedzialności karno-skarbowej podatnika lub gdy VAT od transakcji został prawidłowo rozliczony);
 • sankcja karno-skarbowa w postaci grzywny do 720 stawek dziennych lub za wykroczenie skarbowe (przy czynach mniejszej wagi).

Jeśli z kolei dostawca / usługodawca nie umieści na wystawionej przez siebie fakturze sprzedażowej obowiązkowej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, powinien liczyć się z następującymi sankcjami:

 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty objętej obowiązkiem (nie ma zastosowania przy jednoczesnej odpowiedzialności karno-skarbowej podatnika lub gdy płatność mimo wszystko została dokonana w mechanizmie split payment)
 • sankcja karno-skarbowa za wadliwe fakturowanie.

smartphone

Split payment a faktoring - skutki dla odbiorcy

Wprowadzenie mechanizmu obowiązkowego split payment w żaden sposób nie ogranicza możliwości korzystania z faktoringu. Obowiązki dokonania przelewu za fakturę w mechanizmie płatności podzielonej wynikające z Ustawy, obowiązują również w przypadku regulowania faktury przekazanej do faktoringu – czyli dokonywania zapłaty na konto faktora.
W przypadku zapłaty w płatności podzielonej, zarówno wartość netto, jak i VAT, płacić należy na rachunek faktora podany na fakturze.
W poleceniu przelewu w płatności podzielonej należy pamiętać o wskazaniu:
 • właściwej kwoty VAT,
 • odpowiedniego numeru faktury,
 • numeru NIP dostawcy.

W aktualnym stanie prawnym polskie przepisy nie przewidują możliwości stosowania podzielonej płatności w przypadku zapłaty w innej formie niż przelewem bankowym z wykorzystaniem rachunku rozliczeniowego ani płatności z wykorzystaniem rachunku walutowego. Okoliczności takie nie zwalniają jednak podatników z obowiązku regulowania zobowiązań w procedurze podzielonej płatności (jeżeli wystąpiły przesłanki ustawowe).


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub


port

Split payment a faktoring - skutki dla dostawcy / usługodawcy

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązkowego split payment klienci faktora powinni upewnić się, czy sprzedawane przez nich towary lub oferowane usługi znajdują się na liście z Załącznika n. 15.
W Bibby Financial Services oferujemy finansowanie w ramach faktoringu również dla firm objętych obowiązkowym podziałem płatności.
W celu spełnienia wymogów ustawy, w odniesieniu do branż, w których występują transakcje objęte obowiązkowym split payment, stosujemy wypłatę dostępnych środków również w płatności podzielonej, kierując część zaliczki na rachunki VAT klienta. Przyjmujemy zapłatę w płatności podzielonej od odbiorców naszych klientów i rozliczamy ją - zależnie od tego, czy wcześniej VAT był sfinansowany - przesyłając otrzymaną część VAT na rachunek VAT klienta, pomniejszoną o wcześniej zaliczkowany VAT.

malowanie elewacji

Wykorzystanie środków na rachunkach VAT

Wprowadzając obowiązkową podzieloną płatność ustawodawca poszerzył możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do regulacji innych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS, jednocześnie dając organom możliwość zaspokojenia z rachunku VAT zaległości w takich świadczeniach.