Dochód w przedsiębiorstwie. Definicja, wzór i podział ze względu na źródła dochodu

Dochód w przedsiębiorstwie. Definicja, wzór i podział ze względu na źródła dochodu

Blog

By Bibby Financial Services

01 lip 2020

Dochód jest kwotą, którą otrzymuje na swoje konto przedsiębiorca lub firma za sprzedaż produktów lub wykonanie usługi. Mówiąc najprościej, dochodem możemy określić zysk, a więc pieniądze, które zostają w portfelu osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa po odjęciu kosztów wykonanego produktu lub usługi i opłaceniu należnych podatków.

Definicja dochodu

Dochód jest kwotą, którą otrzymuje na swoje konto przedsiębiorca lub firma za sprzedaż produktów lub wykonanie usługi. Mówiąc najprościej, dochodem możemy określić zysk, a więc pieniądze, które zostają w portfelu osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa po odjęciu kosztów wykonanego produktu lub usługi i opłaceniu należnych podatków. Będzie to więc suma przychodu (tego, co zapłacił odbiorca, klient) pomniejszona o udokumentowane koszty jego uzyskania.

  • Koszty to zarówno surowce potrzebne do produkcji, jak i energia elektryczna, czynsz, raty leasingowe za flotę pojazdów czy park maszynowy, pensje pracowników, a nawet wydatki na marketing.
  • Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta z całej prowadzonej przez osobę prawną, czyli firmę, działalności w roku podatkowym.

Od dochodu należy jeszcze odprowadzić odpowiednią kwotę podatku. Dla urzędu skarbowego istotne jest, aby koszty uzyskania przychodu były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wzór na dochód

Podstawowy wzór na obliczenie dochodu firmy:

Dochód = Przychód z działalności gospodarczej - Koszty uzyskania przychodu

Charakterystyka dochodu. Podział na dochód brutto i dochód netto.

Istnieją dwie podstawowe kategorie dochodu:

  • dochód brutto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowania;
  • dochód netto - nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego;

Zwolnienia z podatku

Podatnik w niektórych sytuacjach jest zwolniony z uiszczania podatku. Dzieje się tak, gdy w określonym roku podatkowym przedsiębiorca uzyskał przychód mniejszy lub równy obowiązującemu dochodowi wolnemu od podatku. Kwota dochodu wolnego od podatku różni się w zależności od danego roku podatkowego. Aby z niej skorzystać, przedsiębiorca musi jednak rozliczać się na zasadach ogólnych w skali podatkowej. Informację o kwocie wolnej od podatku obowiązującej aktualnie można znaleźć na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl

Czym jest dochód z działalności gospodarczej?

Według ustawy o podatku dochodowym u podatników prowadzących księgi rachunkowe, dochód z działalności gospodarczej opiera się na prawidłowo prowadzonych księgach przychodów i rozchodów. Pomniejsza się go o dochody wolne od podatku, a zwiększa o wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu - o ile wcześniej udokumentowano je jako ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Z perspektywy przedsiębiorcy z pewnością uciążliwe w prowadzeniu działalności są zatory płatnicze. Jeśli właściciel firmy wystawia w miesiącu 4 faktury na kwotę 2 tysięcy złotych każda i na swoim koncie pieniądze na czas ma zaledwie z jednego zlecenia, jest to paradoks, wynikający z rozdźwięku stosunkowo wysokiego przychodu i niskiego dochodu. Co więcej, niezależnie od tego czy kontrahenci regulują zobowiązania na czas czy nie, przedsiębiorca i tak ponosi wszystkie opłaty wynikające ze zleceń lub usług, które wykonał. Musi on pokryć koszty podatkowe, produktowe lub opłacić pracowników. W takim wypadku dobrze zabezpieczyć swoją firmę faktoringiem, który pozwala na uzyskanie pieniędzy niemal od razu po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury. Dzięki temu można zapewnić firmie płynność finansową, a rozdźwięk między przychodem a dochodem jest mniej odczuwalny.

Źródła pochodzenia dochodu

Dochody można rozróżnić np. ze względu na źródło pochodzenia. Są nim więc świadczenia emerytalne, odsetki od kapitału, czy pieniądze, które zostają przedsiębiorcy po wykonaniu zlecenia i uiszczeniu niezbędnych opłat, koniecznych do jego uzyskania. Inne rodzaje dochodu to również dochód rozporządzalny, nominalny, pasywny etc. O ostatnim można mówić w kontekście wynajmowanego mieszkania lub posiadanych tantiem autorskich. Co więcej, dochody mogą być zróżnicowane pod kątem sposobu opodatkowania. Oto formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce:

  • Zasady ogólne (skala podatkowa 18%, 32%)
  • Skala liniowa (jednolita 19% stawka podatku)
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Karta podatkowa

Zasady ogólne, a więc podatek 18% i 32%, uzależnione są od wysokości dochodu przedsiębiorcy. Wyższy podatek obowiązuje po przekroczeniu progu 85 528 zł dochodu rocznie. Ta forma opodatkowania umożliwia korzystanie z licznych ulg podatkowych lub też rozliczania wraz z małżonkiem. Osoby prowadzące działalność i osiągające z tego tytułu dochody powyżej 100 000 zł, powinny rozważyć podatek liniowy. W tym przypadku nie będzie możliwe wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Jeśli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od wykonywanego zawodu lub posiadanej specjalizacji, próg procentowy różni się. Sięga on od 20% w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów takich jak lekarze, weterynarze, pielęgniarki czy tłumacze, po 3% dla przychodów z działalności w usługach (handel, gastronomia). Należy jednak pamiętać, że wybrana forma opodatkowania obowiązuje przedsiębiorcę na cały rok. W szczególnych przypadkach można zmienić wybór do 20 stycznia.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub