Nie chcesz brać kredytu? Weź faktoring!

Blog

By Tomasz Rodak

21 mar 2021

Bolączką polskich firm, zwłaszcza tych mniejszych, są zatory płatnicze i brak płynności finansowej. Aby móc się stabilnie rozwijać, firmy muszą sięgać po alternatywne źródła finansowania bieżących wydatków. Z pomocą przychodzą bankowe kredyty obrotowe – nie wszyscy jednak chcą brać kolejne zobowiązania albo kredyt jest dla nich po prostu nieosiągalny. Warto wtedy pomyśleć o faktoringu - usłudze, która zapewnia firmom niezbędny kapitał i daje wiele innych możliwości.

Spis treści:

Ryzyko utraty płynności finansowej szczególnie odczuwają firmy w branżach, w których dużą popularnością cieszy się tzw. kredyt kupiecki, a więc wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności. Długie płatności, a często nawet brak zapłaty za fakturę w terminie prowadzą z kolei do problemów z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Brakuje wtedy środków na opłacanie własnych rachunków, zobowiązań wobec US, ZUS-u czy terminowym realizowaniu wynagrodzeń dla pracowników. Przedłużające się problemy z cash flow mogą doprowadzić nawet do bankructwa firmy.

Kredyt obrotowy czy faktoring pozwalają firmie pozyskać środki na prowadzenie działalności. Odbywa się to jednak w zupełnie inny sposób. Uzyskanie kredytu to po prostu pożyczenie niezbędnych środków z banku, faktoring z kolei umożliwia przedsiębiorcy przyspieszenie pozyskania należnych mu środków z wystawionych przez niego nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności.

Dobór odpowiedniego narzędzia finansowania nie jest prosty. Musisz wziąć pod uwagę wiele czynników – nie tylko rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności, czy staż Twojej firmy na rynku, ale również cel, który wymaga sfinansowania. Sprawdź, jakie finansowanie będzie dla Ciebie odpowiednie! Czym się różni kredyt od faktoringu?

Kredyt a faktoring – dla kogo?

nie chcesz brać kredytu weź faktoring Finansowanie w postaci faktoringu tym różni się od kredytu bankowego, że w procesie oceny, poprzedzającym podpisanie umowy faktoringowej, nie stosuje się bankowych wskaźników zdolności kredytowej. Firma nie musi więc posiadać historii czy określonego stażu działalności. Wynika to bezpośrednio z tego, że to kontrahent przedsiębiorcy, a nie przedsiębiorca (korzystający z tego finansowania), oddaje faktorowi pieniądze. Dlatego tutaj bardziej istotne jest to, że firma posiada grupę stałych odbiorców swoich usług/produktów niż jej historia kredytowa i bieżąca sytuacja finansowa.

Z tego powodu firmy faktoringowe nie zamykają się na przedsiębiorstwa, które mają jakiś poziom zadłużenia, obniżoną zdolność kredytową czy borykają się z przejściowymi problemami płynnościowymi. Z tej formy finansowania mogą skorzystać nawet firmy zalegające z płatnościami do ZUS lub US czy generujące straty, o ile mają solidnych odbiorców i dobre plany sprzedażowe.

Faktoring może być też dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie istnieją zbyt długo na rynku. Zwłaszcza tych, które współpracują z dużymi podmiotami. Często bowiem w przypadku takiej relacji, duże przedsiębiorstwa wymagają wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. Faktorzy mają też specjalną ofertę dla najmniejszych firm, którym znacznie trudniej pozyskać kredyt w banku. W ofercie Bibby Financial Services dla mikroprzedsiębiorstw procedury są np. jeszcze bardziej uproszczone, nie ma prowizji minimalnej ani stałego okresu obowiązywania umowy.

Faktoring a kredyt bankowy – porównanie

W przeciwieństwie do kredytu faktoring cechują uproszczone formalności i szybki proces rozpatrywania wniosku. Ubieganie się o kredyt jest czasochłonne, a na decyzję kredytową banku trzeba czekać nawet kilka tygodni. Decydując się na faktoring, pieniądze z należnych faktur można otrzymać już następnego dnia.

To nie jedyne zalety faktoringu. Pod uwagę należy także wziąć inne parametry opisujące faktoring czy kredyt.

Zabezpieczenie faktoringu i kredytu

kredyt a faktoring Faktoring i kredyt bankowy wymaga zabezpieczeń. O ile jednak w przypadku faktoringu zabezpieczeniem jest należność i cesja wierzytelności lub weksel in blanco, tak w przypadku kredytu koniecznością może być przewłaszczenie, zastaw rejestrowy na majątku czy nawet hipoteka.

Poziom dostępnego finansowania

W przypadku kredytu wysokość finansowania ograniczona jest do kwoty określonej w umowie. Zależy ona ściśle od sytuacji finansowej przedsiębiorcy, m.in. zdolności do spłaty zadłużenia, sytuacji finansowej czy wartości i jakości zabezpieczeń.

W faktoringu wysokość finansowania zależy od obrotów. Finansowanie jest elastyczne i rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży i wyższym poziomem należności. Jest ściśle dopasowane do sezonowości.

Wypłata środków

Kredyt najczęściej wypłacany jest jednorazowo lub ewentualnie transzami. Faktoring pozwala na uzyskanie do 90 proc. wartości faktury w gotówce w 24 godziny po przesłaniu faktury. To przedsiębiorca decyduje, kiedy środki są mu potrzebne.

Dzięki dysponowaniu gotówką i płatnościom w terminie przedsiębiorca może negocjować u swoich dostawców rabaty za szybką płatność.

Wykorzystanie środków z faktoringu i kredytu

W przypadku kredytu sposób wykorzystania pieniędzy jest ściśle określony i kontrolowany przez bank. Firma, zanim zdecyduje się na kredyt, musi wiedzieć, na co go przeznaczy. Od tego zależy bowiem czy weźmie np. kredyt obrotowy, czy inwestycyjny.

Zaletą faktoringu jest możliwość przeznaczenia pozyskanych z niego środków na dowolne cele – np. na uregulowanie własnych zobowiązań, na zakup surowca czy na inwestycje. Są to pieniądze, które przedsiębiorca już zarobił, dlatego dysponuje nimi według swojego uznania.

Okres finansowania i spłata

Kredyt bankowy jest przyznawany na określony czas, w którym należy go spłacić. Gdy znowu będziemy potrzebowali finansowania, musimy wystąpić o kolejną pożyczkę. Umowa faktoringu jest z kolei bezterminowa i ma charakter ciągły. Nie wymaga podpisywania nowej, gdy będziemy chcieli skorzystać z usługi po raz kolejny.

Przedsiębiorca, który zdecydował się na skorzystanie z kredytu, musi pamiętać o spłacaniu jego rat i zapewnieniu środków na to. Nie ma tego w przypadku faktoringu.

Koszty kredytu a faktoringu

porównanie kredytu i faktoringu Na koszty kredytu składają się m.in. opłaty (np. przygotowawcza, prowizja, koszty ubezpieczenia, itp.) oraz oprocentowanie, które jest sumą stawki WIBOR i marży banku. Dlatego raty kredytu mogą wzrosnąć w trakcie spłaty, gdy w górę pójdą stopy procentowe.

Faktoring to najczęściej opłaty związane z prowizją, stałe odsetki za finansowanie oraz dodatkowe opłaty za np. przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W faktoringu dokładny koszt finansowania jest znany z góry - już od momentu podpisania umowy czy przekazania faktur do finansowania.

Chociaż czasem skorzystanie z oferty faktoringu może oznaczać większe wydatki niż w przypadku kredytu, warto w tym kontekście podkreślić jego większą dostępność, zwłaszcza dla mniejszych firm, uproszczone procedury i szybsze decyzje.

Dodatkowe usługi w faktoringu

Kredyt może być nieco tańszym rozwiązaniem, w przypadku faktoringu otrzymujemy jednak w cenie wiele dodatkowych usług. Faktor zdejmuje z barków przedsiębiorcy obowiązek pilnowania kontrahentów, by nie zalegali z płatnościami, upominania ich, itp. Zaraz po przesłaniu faktury do finansowania, przedsiębiorca nie musi już pilnować wierzytelności. W ramach faktoringu przedsiębiorca otrzymuje też inne usługi związane głównie z obsługą współpracy z kontrahentami. To faktor zajmuje się weryfikowaniem kontrahentów (co jest szczególnie przydatne w eksporcie), monitorowaniem płatności, procesami księgowo-administracyjnymi czy w ostateczności przeprowadzeniem procedur windykacyjnych (w przypadku faktoringu bez regresu faktor przejmuje na siebie ryzykoniewypłacalności kontrahenta).

Faktoring restrukturyzacyjny

koszty kredytu a faktoringu Wśród wielu dodatkowych usług oferowanych przez firmy faktoringowe, warto zwrócić uwagę na jedną – wsparcie działań restrukturyzacyjnych w firmie. Jak wspominaliśmy na początku, z faktoringu mogą skorzystać także firmy w trudnej sytuacji finansowej, ze stratami na działalności podstawowej, zaległościami wobec ZUS lub US, dla których kredyt bankowy jest niedostępny. Jeśli jednak mają grono klientów zainteresowanych ich produktami, mogą dostać gotówkę dzięki usłudze faktoringu. Dotyczy to również firm w restrukturyzacji. Specjalną ofertę faktoringu restrukturyzacyjnego, który łączy w sobie elementy finansowania i działań restrukturyzacyjnych, a także ścisłą kontrolę spłat należności od kontrahentów ma w swojej ofercie Bibby Financial Services. Faktor może przygotować ratalny plan spłat zaległości wobec urzędów państwowych. Spłaty zaległych podatków i świadczeń regulowane są bezpośrednio z zaliczek, z wystawionych faktur. Pomniejszona kwota przekazywana jest na konto firmy, która uzyskuje zastrzyk gotówki i może dalej działać oraz realizować swoje zobowiązania.

Faktoring a kredyt – księgowanie i bilans firmy

Najważniejszą różnicą między tymi produktami finansowymi jest to, że faktoring nie jest zobowiązaniem tak jak kredyt. Środki z faktoringu nie są pożyczone, firma może traktować je jak własne – po prostu dzięki firmie faktoringowej odzyskuje wcześniej należne jej płatności od odbiorców. One są również aktywami przedsiębiorstwa, czyli faktoring jest sposobem wykorzystania aktywa innego niż majątek trwały (nieruchomości i ruchomości), czy obrotowy (zapasy) do uzyskania finansowania (płynności).

faktoring bibbyfinancialservices Koszt finansowy faktoringu księguje się nie na bilansie, ale jako koszt działalności, co oznacza, że - w przeciwieństwie do kredytów - nie wpływa na zdolność kredytową firmy. Jest więc dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które dbają o strukturę finansowania własnego i zewnętrznego oraz z różnych powodów nie chcą się zadłużać. Dodatkowo – w ramach faktoringu pełnego – przedsiębiorca może całkowicie zdjąć ze swoich barków ryzyko niewypłacalności kontrahenta, co też pozytywnie wpływa na wskaźniki finansowe, dzięki szybkiej zamianie wszystkich należności na gotówkę. W przypadku kredytu to ryzyko spoczywa na przedsiębiorcy i to on ponosi koszty niewypłacalności odbiorcy.

Dzięki zamianie należności zamrożonych w fakturach na gotówkę faktoring poprawia wskaźniki płynności finansowej firmy oraz jej wiarygodność. Kredyt, obciążając bilans poprzez większe zadłużenie i udział środków obcych w strukturze finansowania, te wskaźniki pogarsza. Zmniejsza też zdolność kredytową firmy, przez co maleją jej szanse na uzyskanie kolejnego kredytu bankowego.

Kredyt czy faktoring – co wybrać?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu lub skorzystaniu z usług faktora powinna być podjęta po przeanalizowaniu wszystkich czynników istotnych dla konkretnej firmy. Warto przy tym pamiętać, że kredyt i faktoring wcale się nie wykluczają, a wręcz mogą wzajemnie się uzupełniać. Firma korzystająca z faktoringu zachowuje swoją zdolność kredytową i tym samym zostawia sobie otwartą furtkę do pozyskania finansowania bankowego w przyszłości.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub