8 różnic między przychodem a dochodem, które powinien znać każdy przedsiębiorca

8 różnic między przychodem a dochodem, które powinien znać każdy przedsiębiorca

Blog

By Bibby Financial Services

26 sie 2020

O dobrej kondycji firmy mówi wysokość dochodu czyli różnica między przychodem a kosztem jego uzyskania. Jak zatem rozróżnić przychód od dochodu? Oto 8 najważniejszych różnic.

Czym jest przychód?

Przychodem określa się łączną wartość netto, którą przedsiębiorca otrzymuje za całkowitą sprzedaż dóbr lub towarów. Właściciel firmy zaksięgowany przychód musi z kolei wykazać w Urzędzie Skarbowym. Na przychód składają się wszystkie wpływy przedsiębiorcy oraz należności majątkowe o charakterze trwałym - przedsiębiorca musi jednak zapłacić na ich podstawie podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czym jest dochód?

Dochód jest kwotą za sprzedaż produktów lub wykonanie usługi, pozostającą „fizycznie” na koncie przedsiębiorcy po odliczeniu od wartości przychodu z działalności gospodarczej kosztów jego uzyskania. Do kosztów tych możemy zaliczyć energię elektryczną, raty leasingowe, ale też niezbędne do produkcji surowce. Wysokość należnego podatku dochodowego reguluje ustawa o podatku dochodowym. Istnieją dochody wolne od podatku, jednak ich kwota jest zależna od osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. Informacja o skali podatkowej obowiązującej w roku 2020 znajduje się w art. 27 ust. 1 i 1a ustawy PIT tutaj. 

Różnice między przychodem a dochodem

Paradoksem przychodu jest to, że jego wysokość w żaden sposób nie świadczy o sytuacji ekonomicznej firmy. O dobrej kondycji firmy mówi m.in. wysokość dochodu, a więc różnica między przychodem a kosztem jego uzyskania. Jak zatem rozróżnić przychód od dochodu? Oto kilka najważniejszych różnic.

Dochód

Przychód

Faktyczny zysk przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej

Suma wpływów należności na konto firmy lub osoby fizycznej

Interpretację prawną dochodu znaleźć można w ustawie o podatku dochodowym

Prawną definicję przychodu reguluje art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym

Odzwierciedla realną sytuację finansową firmy

Na jego podstawie nie należy oceniać sytuacji ekonomicznej firmy

Suma, która zostaje na koncie przedsiębiorcy po opłaceniu należnego podatku

Od jego wysokości zależy kwota należnego do zapłacenia podatku

Dla przedsiębiorcy i osoby fizycznej istnieje dochód netto i brutto

Nie rozróżnia się przychodu netto i brutto

Dochód brutto = przychód - koszty jego uzyskania

Niektóre wydatki przedsiębiorcy można określić "kosztem uzyskania przychodu"

Dochód netto = dochód brutto - podatek dochodowy

Wyróżnia się 3 główne jego rodzaje: przychody ze sprzedaży, przychody finansowe i przychody operacyjne

Dochód można podzielić m.in. na pasywny, publiczny czy całkowity

Koszty przedsiębiorcy z tytułu uzyskania przychodu obniżają jego dochód, ale i wynikające z niego podatki

 

Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób interpretować faktoring - jako przychód czy dochód? Otrzymanie należności od faktora tytułem zbycia wierzytelności nie można utożsamiać z przychodem podatkowym u faktoranta. Według interpretacji prawnej jest to jedynie otrzymanie kwoty pieniężnej, należnej przedsiębiorcy z tytułu wcześniej opodatkowanej usługi lub towaru.

Czym są koszty?

Kosztami w działalności gospodarczej są wszystkie wydatki, które poniósł przedsiębiorca w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia jego źródeł. Można je podzielić na stałe oraz zmienne.  Dotyczą one wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi przychodów i rozchodów oraz stosują metodę memoriałową. Jest to jedna z metod rozliczania podatku VAT, w ramach której podatnicy mają do wyboru wyżej wspomnianą metodę memoriałową lub metodę kasową.

Co można uznać za stały koszt prowadzenia firmy? Są to wszystkie wydatki, które mają bezpośredni lub pośredni związek z przychodem działalności gospodarczej. Zaliczamy do nich m.in.:

  • usługi księgowe i marketingowe;
  • materiały biurowe (artykuły papiernicze, higieniczne, kawa);
  • raty leasingowe za maszyny produkcyjne;
  • surowce i komponenty do produkcji;
  • wynagrodzenia dla pracowników.

Koszty uzyskania przychodów zostały opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto pamiętać, że nie wszystkie wydatki, które ponosi przedsiębiorca, można księgowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – przykładowo nie są nimi koszty reprezentacji ani prezentów dla kontrahentów, które nie posiadają logo firmowego.

Czym jest strata?

O stracie w przedsiębiorstwie mówi się, gdy przychody, które osiąga dana firma, są mniejsze niż poniesione przez nią koszty. W tym kontekście podatnikom stwarza trudności zwłaszcza odpowiednia ewidencja strat i ubytków. Powstaje też zasadne pytanie: czy poniesione straty w ramach prowadzenia działalności gospodarczej można wliczyć w koszty uzyskania przychodów? Aby tak się stało, podatnik musi przede wszystkim udowodnić, że mimo swoich starań i prób zabezpieczenia się na ewentualność strat, poniósł je w wyniku np. zdarzenia losowego lub wskutek działania siły wyższej. Ponadto strata ta musi być odpowiednio udokumentowana i niezawiniona przez działania podatnika. Przedsiębiorca powinien wówczas sporządzić odpowiedni dokument - protokół zniszczenia towaru. 

Jak obliczyć dochód?

Aby obliczyć dochód, trzeba znać dokładną kwotę przychodu w przedsiębiorstwie, a następnie określić, ile wynosiły koszty jego uzyskania. Po uiszczeniu odpowiedniej wartości podatku, od powstałej kwoty należy odjąć różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego towarów. To, co zostanie, uznaje się za kwotę dochodu w przedsiębiorstwie.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub